Hyresvillkor 

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning och maskiner utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

1.2 Hyrestagarens kvittens av mottagandet av hyresobjekt utgör accept av dessa villkor.

 

2. Hyresobjekt

2.1 Hyresobjekt är och förblir Uthyrarens/Finansbolaget egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka Uthyrarens/Finansbolagets äganderätt. Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande.

2.2 Hyresobjekt skall avlämnas och återlämnas vid uthyrarens förråd. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats. Hyrestagaren ansvarar för lastning och lossning.

2.3 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren, berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.

2.4 Vid återlämnandet skall hyres objektet vara upptankad med drivmedel, smörjmedel, mm.

2.5 Fel som upptäcks vid vår efterkontroll och som ej kan hänföras till normalt slitage, debiteras till kunden i efterhand.

 

3. Användning

3.1 Hyresobjektet får endast användas av hyrestagaren och personer som denne svarar för och endast på den arbetsplats som är angiven i kontraktet.

3.2 Hyresobjektet får endast handhavas av personer med erforderlig kompetens.

3.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3.4 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet, förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.

3.5 Felparkeringsavgifter och kontrollavgifter vid olovlig parkering skall omgående betalas av hyresmannen. Skulle detta ej ske

debiteras förutom själva avgiften en expeditionskostnad om 500:-/timme.

 

4. Hyrestid

4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnas enligt 2.2.

4.2 Hyresobjektet uthyres för användning i enskifte om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller flerskift.

 

5. Ersättning

5.1 Grundhyra för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista.

5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per månad enligt uthyrarens prislista.

5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.

5.4 Avtalade hyror är inklusive mervärdesskatt.

5.5 Hyra betalas kontant till Uthyraren vid återlämnande, eller vid uthyrning för längre tid än en vecka var åttonde dag. Fakturering kan ske efter kreditprövning. Vid fakturering av ej betalt kontantorder utgår fakturering/expeditionsavgift om 80 kr exkl. moms.

5.6 Fakturbeloppet skall vara Uthyraren tillhanda senast det datum som anges på fakturan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 25 % av hyresbeloppet samt lagstiftad påminnelseavgift om f.n. 50 kr exkl. moms.

5.7 Uthyraren har rätt att kräva Hyrestagaren ställer betryggande säkerhet.

 

6. Försäkring

6.1 Eventuell självrisk debiteras Hyrestagaren.

6.2 Hyra debiteras tills skade- och ev. polisanmälan inkommit till Uthyraren.

 

7. Hävande

7.1 Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalat tid eller eljest åsidosätter förpliktelser enligt hyresavtalet äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Det samma gäller om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar.

 

8. Tvist

8.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

Vi reserverar oss för förändringar i priser och försäkringsavgifter utan föregående avisering.

 

 

 

Christoffer@lindwallsuthyrning.se